Group 9581.png
ALDI logo good.png

„ROKSH - DANNY BLUE Mentalista Kisérlet Promóciós Játék”

WeShop Kft. promóciós játék hivatalos szabályzata

(a továbbiakban „Játékszabályzat/Szabályzat”)

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1. A Weshop Kft., mint az alábbi termékvásárláshoz kötött fogyasztói promóciós Játék (a továbbiakban: „Promóciós Játék”) Szervezője (Székhely: Székhely: 8000 Székesfehérvár, Fejér, Sereg utca 1. földszint 2.,, Cégjegyzékszám: 01 09 337529 a továbbiakban: Weshop Kft.. vagy  Szervező”) kijelenti, hogy az általa szervezett Promóciós Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyarországi , Budapesten illetve Pest Megyében, a Weshop Kft ROKSH márka ill szolgáltatás szállítási területein belül lakó – vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek rész, akik a 4. pontban megjelölt időpont alatt, http://www.roksh.com  ill https://www.bevasarlas.roksh.com/dannyblue jelentkeznek a Promóciós Játékra ( személyes adataiknak az 1.2. ben meghatározott hozzájárulásával) .

1.2. A Promóciós Játékba a https://www.bevasarlas.roksh.com/dannyblue  oldalon az 1.1. pontban felsorolt adatok megadásával regisztrálhat a Játékos. Az oldalon meg kell adni a fenti adatokon kívül Játékos e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, lakcímét és a telefonszámát.

1.3. A Játékosnak az 1.1. pont szerinti regisztrációja során kifejezetten, feltétel nélkül tudomásul kell vennie és el kell fogadja a megfelelő jelölőnégyzet (checkbox) bejelölésével jelen Promóciós Játék szabályzatát, és adatkezelési feltételeit minden rendelkezésre kiterjedően, továbbá feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Promóciós Játék során az őt ill képmását tartalmazó fényképeket ill hang-és képfelvételeket a Weshop Kft területi és időbeli korlátozás nélkül promóciós, marketing és egyéb céllal felhasználhassa, azt megjelentethesse. 

 

2. ADATOK

2.1. A Promóciós Játékot lebonyolító ügynökség  Weshop Kft.  (Székhely: 8000 Székesfehérvár, Fejér, Sereg utca 1. földszint 2., Adószám: 26246343243, Cégjegyzékszám: 01 09 337529 a továbbiakban „Lebonyolító”, máskor “Szervező”.

 

3. A PROMÓCIÓS JÁTÉKRA JELENTKEZÉS IDŐTARTAMA

3.1. A Promóciós Játékra jelentkezni a 2021 05.22. 23 óra 59mpig leadott jelentkezéssel, valamint érvényes, 2021. 05. hó .15 napja és 2021 05.22.napja közti kiszállítási dátummal rendelkező ROKSH.com -weboldalon keresztül az ALDI boltból leadott megrendeléssel lehet.

 

4. A PROMÓCIÓS JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

4.1. A Promóciós Játékban való résztvételhez a https://www.bevasarlas.roksh.com/dannyblue oldalon kell jelentkezési lap kitöltésével jelentkezést leadni és tetszőleges érvényes rendelést kell leadni a www.ROKSH.com weboldalon az ALDI bolt kiválasztása után a 3.1 pontban meghatározott időszakban azaz 2021 05 17 és 2021 05 22 közti kiszállítási dátummal a Lebonyolító kiszállítási területén belül kiszállítási címmel. A megrendelés leadásakor a megrendeléshez tartozó megjegyzés rovatba be kell írni a “DannyBlue” megjegyzést.

4.2. A Promóciós Játékban csak az érvényes, jelen Játékszabályzatnak megfelelő “Játékosok” vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba, stb. - nem valós adatokat tartalmazó, vagy egyéb nem megfelelés miatti, Játékosok kizárásra való jogot a WeShop Kft fenntartja.

4.3. Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, és Lebonyolító az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.

4.4. Amennyiben “Játékos” bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételek bármelyikének, úgy az érintett Játékost a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján a Promóciós  Játékból kizárhatja. A Promóciós Játékból - a Szervező vagy Lebonyolító egyoldalú, indokolás nélküli döntése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Promóciós Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal vesznek részt a Promóciós Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

4.5. A Szervező, a Lebonyolító és a Promóciós Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a http://www.roksh.com/ oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet, vagy erre irányuló magatartás, továbbá egyéb módon jogsértő magatartás esetén a Promóciós Játékból bárkit, aki ezen magatartások valamelyikét elköveti, tanúsítja, vagy azzal összefüggésbe hozható, indokolás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Promóciós Játékosok regisztrációját illetőleg a szavazatait részben vagy egészben töröljék.

5. A NYERTES KIVÁLASZTÁSA

 

A Nyertes(ek) személyét a Lebonyolító választja ki szubjektív sorsolással.

 

6. A LEBONYOLÍTÁS

6.1. A Lebonyolító a Nyertes(eke)t  a személyének kiválasztását követő napon a megadott telefonon vagy email-en értesítí, vele egyeztet a forgatás részleteiről. Játékos vállalja, hogy a megadott elérhetőségeken elérhető lesz és a Szervező telefonhívására és egyéb megkereséseire válaszol.

6.3. A Lebonyolító a Promóciós Játék nyerteseinek nevét a Promóciós Játék lezárultát követő maximum 365 naptári napig a http://www.roksh.com/ weboldalon, valamint egyéb online platformokon  közzéteheti. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve, lakhelye (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Promóciós Játékba történő jelentkezéssel kifejezetten, minden korlátozás nélkül hozzájárul. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt, Lebonyolítót, és előbbiek Promóciós Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a megrendelés kiszállításának ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kiszállítás során keletkezett károkért Szervező, és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

6.4 .A Nyertes(ek) a promóciós Promóciós Játék lezárulása illetve a kapcsolódó videó anyagok teljeskörű nyilvánosságra hozataláig a Promóciós Játék minden részlete kapcsán teljeskörű titkostartást vállalnak.

7. INFORMÁCIÓ A PROMÓCIÓS JÁTÉKRÓL

A Promóciós Játékról részletes információk a https://www.bevasarlas.roksh.com/dannyblue  weboldalon érhetők el. A Promóciós Játékról nem teljes körű információk érhetőek el a reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül. A Játékosok a Promóciós Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információkért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a support@roksh.com e-mail címre írhatnak.

8. ADATVÉDELEM

8.1. Az adatkezelés célja és fogalma

A Játékos beleegyezik abba (kifejezett hozzájárulását adja ahhoz), hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Promóciós Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező/és a Szervező nevében a Lebonyolító a Promóciós Játék lebonyolítása érdekében

Nyertesek azonosítása,

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,

Az adatkezelés további célja a Játékosok  azonosítása a sorsolás során.

Bármely Játékos e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott egyéb adatainak (pl. név, cím, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

A Játékos abban az esetben vehet részt a Promóciós Játékban, ha az adatkezeléshez megadja a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit a regisztrációs folyamat során egy ún. checkbox, azaz jelölőnégyzet kipipálásával tehet meg. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Játékost terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

8.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a Játékos önkéntes, kifejezett hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a regisztráció során, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával ad meg. A Promóciós Játékban való részvétellel, és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti, és a szervező honlapján található adatkezelési tájékoztatás alapján. A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Promóciós Játékból való kizárást vonja maga után. A jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Szervező és Lebonyolító különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében , az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

8.3. Az adatkezelésre jogosult személyek és az adatok megismerésére jogosult személyek köre. A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, és az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik. Adatkezelésre jogosult a Szervező. Adatfeldolgozásra jogosult a Lebonyolító, és annak informatikai partnere, a Közjegyző. Az adatok megismerésére a Szervező, a Lebonyolító, a Közjegyző jogosultak.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait, és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen szabályzatban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

Adatkezelő: A Promóciós Játék Szervezője, a WeShop Kft. (Székhely: 8000 Székesfehérvár, Fejér, Sereg utca 1. földszint 2. Adószám: 26246343243. Cégjegyzékszám szám: 01 09 337529).

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából jelen szabályzatban hivatkozott

szolgáltatások esetében a következő Adatfeldolgozók végzik: Lebonyolító (Weshop Kft.), Adatfeldolgozó: a WeShop Kft. (Székhely: 8000 Székesfehérvár, Fejér, Sereg utca 1. földszint 2. Adószám: 26246343243. Cégjegyzékszám szám: 01 09 337529) a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”),

továbbiakban: „Adatfeldolgozók“. Az Adatfeldolgozók Magyarországon szabályszerűen bejegyzett gazdasági társaság.

Adatfeldolgozó: a Promóciós Játék Lebonyolítója a honlapok üzemeltetője, amely elsődlegesen tartalom-szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat, valamint a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai szolgáltatásokat biztosít. Az Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói tevékenységre a társaság saját adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából jelen szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók: Lebonyolító), web-es adatszolgáltató.

Név (vezetéknév és keresztnév) - regisztráció + azonosítás + nyertes kihirdetése

E-mail cím - regisztráció kapcsolattartás

Lakcím - regisztráció kapcsolattartás + nyertes kihirdetése

Telefonszám (opcionálisan) - regisztráció kapcsolattartás

IP cím

AP szám

azonosítás

regisztráció

képek felhasználásának joga

8.4. Adatkezelő által kezelt adatok köre

Kezelt adatok köre és célja:

Név (vezetéknév és keresztnév) - regisztráció + azonosítás + nyertes keresztnév) kihirdetése

E-mail cím - regisztráció kapcsolattartás

Lakcím - regisztráció kapcsolattartás + nyertes kihirdetése

Telefonszám (opcionálisan) - regisztráció kapcsolattartás

IP cím

AP szám

EAN szám

azonosítás

regisztráció

Az Adatfeldolgozó a testre szabott kiszolgálás érdekében a Játékos számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie-k célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Játékos képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Játékos tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Játékos bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Játékos külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

8.5. Az adatkezelés és feldolgozás elvei és módja

8.5.1. Az Adatfeldolgozók a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok, és jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően az Adatkezelő nevében kezelik.

8.5.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Játékos hozzájárulása alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályok teljes körű betartása mellett, kizárólag célhoz kötötten használja fel.

8.5.3. Az Adatfeldolgozók a Személyes adatokat csak a jelen Szabályzatban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Játékost tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.5.4. Adatfeldolgozók a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

8.5.5. Az Adatfeldolgozók az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Szabályzatban hivatkozott – esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Játékos beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében bizonyos, jogszabályok által nem tiltott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Játékos elérhető Személyes adatait.

8.5.6. Az Adatfeldolgozó rendszere a Játékosok aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Játékosok által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.5.7. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Játékost, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

8.5.8. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

8.6.  Az adatkezelés időtartama

8.6.1. A Promóciós Játék során megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb a (valamennyi) nyeremény átadásáig tart.

8.6.2. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén, vagy a Játékos által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Játékos regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

8.6.3. A hírlevél küldéssel kapcsolatban a személyes adatok kezelésére a hírleveléről történő leiratkozásig vagy a hírlevél küldő szolgáltatás megszűnésének napjáig kerül sor.

- Hírlevél küldése

Játékos a weboldalon, a vásárlás során a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a https://www.bevasarlas.roksh.com/dannyblue oldalon regisztrál, mint Játékos.

A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás

e-mail cím hírlevél kiküldése

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról. Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy adatainak további kezeléséhez megerősítést nem ad.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az  support@roksh.com  e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: WeShop Kft. 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E. ép. 1. emelet 8.

Az Adatkezelő a hírlevél listát három évente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

8.7. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása és felhasználási jogok

8.7.1. A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a support@roksh.com  e-mail címre küldött, vagy a Lebonyolító székhelyére (1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E. ép. 1. emelet 8.) postai úton megküldött levelében.

A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek.

A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik személyes adataik helyesbítését is.

8.7.2. Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben az support@roksh.com  e-mail címen, vagy postai levél útján a WeShop Kft. 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E. ép. 1. emelet 8. címen. Adatkezelő, és Adatfeldolgozók a törlési kérelemének kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törlik a Játékost a nyilvántartásukból. Játékos tudomásul veszi,hogy amennyiben kérelmére a Promóciós Játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Promóciós Játékban való részvétele  megszűnik.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóciós Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Promóciós Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyertes kiértesítése előtt kérelmezi.

8.7.3. A Játékos Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az support@roksh.com  e-mail címen tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Játékos egyértelműen beazonosítható.

Az e-mailben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Játékos regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Játékost más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Játékosnak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatainak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Játékos adatait.

8.7.4. Játékos kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését, vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Játékos kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. A Játékos által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók.

Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatóak helyre. A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Játékos vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az

Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Játékos vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

8.7.5. A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Játékos továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Játékos igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.7.6. A Játékos tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen,

(i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

(ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

(iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Játékos tiltakozhat továbbá személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok ebből a célból nem kezelhetőek tovább. Az Adatkezelő a Játékos tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

8.8. Adatfeldolgozás

8.8.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

8.8.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2021. 03. 01. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

8.8.3. Az Adatkezelő jogosult ellenőrizni az Adatfeldolgozók munkáját.

8.8.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

8.9. Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz vagy vehet igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

8.9.1. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Játékos által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2021. 03. 01. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Játékosokat.

8.9.2. Regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködik olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Játékosok számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozók részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

8.9.3. Web analitika és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő web analitikai és hirdetés-kiszolgáló Külső szolgáltatókkal működik együtt.

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Játékos IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintás mérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Játékos készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintás mérők visszautasítására nincs lehetőség.

E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelővel együttműködő web analitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók: Facebook Inc.; Google LLC.

8.10. Adattovábbítási lehetőség

Jelen Promóciós Játékban kapcsolatban nincs adattovábbítás.

8.11. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyen az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, és a szerződés teljesítésében részt vevő Adatfeldolgozók a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben; azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adják át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. A Játékos elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés Adatkezelő erőfeszítései ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Játékosnál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Azok, akik a Promóciós Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

- nyertesség esetén nevüket és lakhelyüket (kitelepülés megjelölésével) a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Promóciós Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a Promóciós Játék weboldalán, egyéb online platformokon.

- részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését minden változtatás és eltérés nélkül.

8.12. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az  Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsa. A módosítás a Játékossal szemben akkor válik hatályossá, ha a Játékos következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Játékosok beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

8.13. Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – a GDPR 77-79. cikk, az Infotv. 22-23. §-ai tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az Adatkezelő csak a GDPR, és az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a jogszabályok mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az Adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az Adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők munkatársaink is az support@roksh.com e-mail címen.

A Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A regisztráció  bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Játékos adatainak megváltozásáért, technikai problémákért, a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervezőt/Lebonyolítót, illetve a Játékban résztvevő partnereiket semmilyen felelősség nem terheli, azt kifejezetten kizárják. 

Szervező, és Lebonyolító kizárja felelősségét a Promóciós Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.

Amennyiben a Nyertes a Lebonyolító által futárszolgálattal megküldött üzleti célú juttatását a jelen szabályzatban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősséget minden, a http://www.roksh.com/ weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszer üzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes vagy bármely egyéb státuszukat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Az adattárolás a WeShop Kft. szerverén történik.

Szervező/ Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a Promóciós Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt egyéb módon sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel, úgy a Játékost azonnali hatállyal egyoldalú döntése alapján kizárja a Promóciós Játékból.

Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Btk. 375 § törvénye alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntette miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében - három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóciós Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Promóciós Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a jelen Szabályzat szerint szabályozott adatkörben az összes üzleti célú juttatás átadása előtt kérelmezi.

Amennyiben a Promóciós Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 72 regisztráció, a Szervező/ Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett számú üzleti célú juttatásnál kevesebbet adjon át.

A Lebonyolító a nyertes Játékosok névsorát a http://www.roksh.com/ weboldalon illetve társult social felületeken ( Facebook, Instagram) , nyilvánosságra hozza az egyes, már nyertes sorsolási időpontotokat követő 3 munkanapon belül.

A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakhelye (csak település megjelölésével) jelenik meg.

Ha a Játékos a regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező/Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor jelzés esetén haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Ettől függetlenül a Promóciós Játékban részt venni csak és kizárólag jelen szabályzatban megadott feltételekkel lehet

Bármilyen, a jelen Promóciós Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A Szervező/ Lebonyolító bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítani, ideértve a Promóciós Játék megszüntetését is, azzal a feltétellel, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését.

A Szervező jogosult a Promóciós Játékot bármikor visszavonni vis major esetén is.

A módosítás tényéről Szervező/Lebonyolító a Játékosokat a http://www.roksh.com/ oldalon keresztül tájékoztatja.

Jelen Játékszabályzatra a magyar és uniós jogszabályok az irányadóak és a Promóciós Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2021. 05. 12.